لاوه لاوه گه م له دیده و له دل

گا پاره گه د بنه م له سای دار گل


لاوه لاوه گه م لاوه م دوانه

ئرا کورپه گه م شرین زوانه

لاوه لاوه گه م خوه م ئراد بیوشم

دگان مرواری قاقول ئووریشم

لاوه لاوه گه م لاوه م بار باری

خوه م بووم وه پاویو کورم ژن باری

که لگ له لانه په لنگ له ده ری

کوره گه م وه سه وار پره ت بیو له سه ری

کوره گه م کشت یه که ل نو به ن

ناو زگه گی برشان وه تیول وه ن

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢۸