کودکان با کلام میآموزند
با کلام میگویند
و بعدها به تصویر میکشند
لی لی لی لی حوضک
شعر گونه ای که مادر با کودکش و به هنگامی که
دستان گرم و کوچک او را در دستانش گرفته
با انگشتانش بازی میکند و با او سخن میگوید
و او را وادار به سخن گفتن میکند
لی لی لی حوضک
جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوضک
یکی گرفتش
یکی پوشوندش
یکی نونش داد
همون آبش داد
یکی گفت
کی جوجو رو انداخت توحوضک
این یکی گفت
منه منه کله گنده

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤