بیا مادر بکن شیرت حلالم غریبی رفتم و شاید نیایم

غریبی رفتم و شاید بمیرم به پستانت بکن سنگ مزارم


از این بالا می
آید مادر من نگین انگشترش تاج سر من

نگین
انگشترش قیمت نداره بمیره دختری که مادر نداره

الا لا لا گــــــــــل آلو درخت سیب و زرد آلولالا لا لا لالا
گهواره می کرد صدای نازکش دل پاره می کرد

صدای نازکش چشم خمارش اشاره بر من بیچاره می کردشب تاریک که
مهتابم نیومد زنم تا که به گل خوابم نیومد

زنم تا که به گل حریون و گریون که دل بر وعده فرمود و
نیومدلالا لالایی گل
بادام نمی خوابه لله lale نادان

بخواب
جانم بخواب آرام جانم بخواب ای بلبل شیرین زبانم

نمی خوابی نمی ذاری بخوابم به مثل مار زخمی پیچ و تابم
 

لالالالا گل پونه،بابات رفته دلمخونه
،بابات امشب نمی آید،

گرفتن بردنش
شاید

بخواب آروم چراغ من،گلشب بوی باغ من
،بابات شب رفته از خونه

،که خورشیدو
بجونبونه

لالالالا گل انجیر
،بابات داره به پاشزنجیر
،به پاش زنجیر صد

خروار
،چشاش خواب و دلش
بیدار

بخواب آروم گل خورشید،بابات حال ترو پرسید
،بهش گفتم که شریتو

،پی او رو میگیری تو

لالالالا گل امید
،باباتو برده اندتبعید
،دلی مانند کوه داره،

بچه ش صدها عمو
داره

بخواب فردا سحر میشه،شب از عالم به در میشه
،

بابات خونه میاد
خندون

لالالالا گل آهن
،باباتو دشمناکشتن
،  نشون دشمنا اونه،

دساشون غرق در خونه

بخواب آروم توی بستر،مث آتیشتو خاکستر
،که
فردا شعله ور میشی

،

تو خونخواه پدر
میشی

 

لالالالا گل کینه،زمین از کشتهرنگینه
،زمین رنگین نمی مونه،

دلت پرکین نمی
مونه

بخواب اعیون عزاداره،که اعیون دختری
داره
،

عروس من میشه دختر
،جهون ایمن میشه یکسر...

-

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱