لالایی هورامی

لایه لایه په ی که رو تا سوحی سه حه ر

تا وهرج سه رکوسهر کیشو وه به ر

لایه لایه په ی که رو خاو به روته وه

فرشته ی خاسان هه ی که رو ته وه

هاوار مه که رو سه ییانی سه ردی

باوه ران شفا به ر که ران ده ردی

هاوار مه که رو پیران پاوه

ج بارگاهی خوا ده س وه دوعایه

هه ی لا یه لا یه روله گیان لایه

په نای گردیمان بارگا و خوایه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱