ماه اسمون
تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره میشم دور تو میگیرم
تو که ستاره می شی دور مو می گیری
منم ابر میشم رو تو میگیرم
تو که ابر میشی رومو می گیری
منم بارون میشم نم نم می بارم
تو که بارون می شی نم نم می باری
منم سبزه میشم سر در میارم
تو که سبزه می شی سر در میاری
منم گل میشم وپهلوت میشینم:                       کودکان با این شعر در واقع بزرگ میشن و به تعالی رسیدن رو
یاد میگیرن
با این شعر بازی هم میکنن
این شعر برای یک بازی دونفره است و برای دونفره به بالا
کمی متنش تغییر میکنه و به اینصورت در میاد که نشونه همبستگی
بیشتره
************
توکه ماه بلند آسمونی
منم ستاره میشم دورتو میگیرم
نفر اول
تو که ستاره میشی دورشو میگیری
منم ابر میشم روتو میگیرم
نفر دوم
تو که ابر میشی روشو میگیری
منم بارون میشم نم نم میبارم
نفر سوم
تو که بارون میشی نم نم میباری
منم سبزه میشم سر درمیارم
نفر چهارم
تو که سبزه میشی سر در میاری
منم گل میشم و پهلوت میشینم
نهایتا نشستن گل و سبزه کنار همدیگه
یک شعر
یک بازی
و یک هنر نمایشی گروهی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤