با یک , با دو بشین پاشو
با یک , با دو بشین پاشو
با یک , با دو دستها بالا
با یک , با دو دستها بالا
با یک , با دو ستها پائین
با یک , با دو دستها جلو
با یک , با دو زود باش بدو
با دو مثل پروانه
دست و پا باز و بسته
یک و دو سه و چهار
یک وقت نشی تو خسته
حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه
حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه
حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه
بچه ها خسته شدید ؟ نخیر
یک , دو, سه , چهار

با یک , با دو بشین پاشو
با یک , با دو بشین پاشو
با یک , با دو دستهاجلو
با یک , با دو دستها بغل
با یک , با دو ستها بالا
با یک , با دو دستها پائین
با یک , با دو زود باش بدو
با دو مثل پروانه
دست و پا باز و بسته
یک و دو سه و چهار
یک وقت نشی تو خسته
حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه
حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه
حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه
بچه ها خسته شدید ؟ نخیر

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤